Gayatri Sarkar

Gayatri Sarkar

Founder & GP @ Advaita Capital, founder of She-VC 🎙